Podstawowe pojęcia statystyczne

Jakie są dwa podstawowe składniki określające wysokość stopy zwrotu ?

Stopa zwrotu to procentowa zmiana w poziomie zamożności będąca następstwem posiadania papieru wartościowego przez dany okres. W kategoriach bezwzględnych zwrot z inwestycji z zakupionych akcji jest równy sumie dywidend gotówkowych otrzymywanych w rozpatrywanym okresie oraz zmiany rynkowej wartości akcji w tym samym okresie.

W jaki sposób szacujemy wartość parametrów rozkładu prawdopodobieństwa? Na jakie ograniczenia natrafia ta metoda?

Parametry populacji generalnej szacuje się na podstawie próbki. Wyznaczając oceny estymatorów na podstawie próbki zakładamy, że rozkład prawdopodobieństwa jest stały w czasie. Jeżeli przedmiotem zainteresowań są miesięczne stopy zwrotu to zakładamy, że rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu jest stały w czasie. Istnieją dwa zasadnicze ograniczenia tej metody: nieprawidłowy dobór elementów do próbki bądź nieodpowiedni okres zbierania obserwacji (zbyt długi lub krótki).

Co opisuje rozkład prawdopodobieństwa? Jakie różnice istnieją pomiędzy prostym i łącznym rozkładem prawdopodobieństwa?

Rozkład prawdopodobieństwa pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania w danym okresie różnych wartości stopy zwrotu z określonej inwestycji. Zwykły rozkład prawdopodobieństwa dotyczy pojedynczego papieru wartościowego. Łączny rozkład prawdopodobieństwa informuje nas o prawdopodobieństwie uzyskania w tym samym okresie różnych par stóp zwrotu z dwóch papierów wartościowych.

Miarą czego jest kowariancja? Co oznacza ujemna kowariancja pomiędzy stopami zwrotu dwóch akcji?

Kowariancja służy do określenia, w jakim stopniu dwie zmienne poruszają się razem. Jeżeli kowariancja stóp zwrotu z dwóch walorów jest ujemna, oznacza to, iż wysokiej stopie zwrotu na jednym z nich będzie z reguły towarzyszyć niska stopa zwrotu na drugim i vice versa.

Miarą czego jest współczynnik determinacji? Ile wynosi współczynnik determinacji, jeżeli współczynnik korelacji stóp zwrotu z dwóch akcji równy jest 0,50?

Współczynnik determinacji jest to podniesiony do kwadratu współczynnik korelacji. Statystyka ta informuje, jaka część zmienności stopy zwrotu z jednej z rozpatrywanych inwestycji związana jest ze zmiennością stopy zwrotu z drugiej inwestycji. Gdy współczynnik korelacji z dwóch akcji jest równy 0,5, współczynnik determinacji wynosi 0,25. Oznacza to, że 25% zmienności stopy zwrotu z jednej akcji wiąże się ze zmiennością stopy zwrotu drugiej akcji.

Opisz współczynnik beta.

Współczynnik beta stanowi współczynnik kierunkowy linii charakterystycznej. Może przyjmować wartości pomiędzy -1 a 1.

Bibliografia:

Haugen A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress