Obligacje

1. Czym są obligacje?

Obligacje są nazywane dłużnymi papierami wartościowymi. Często nazywa się je długoterminowymi papierami wartościowymi o stałym dochodzie. Warto nadmienić, że ich długoterminowość wynika z okresu zapadania obligacji (czyli momentu, od którego posiadacz obligacji ją nabędzie, do momentu jej odkupienia przez emitenta). Taki minimalny okres kształtuje się na poziomie jednego roku.

Emisja obligacji jest formą zaciągania długu. Oznacza to, że emitent obligacji zaciąga pożyczkę u właściciela obligacji nazywanego obligatariuszem. Jak można wywnioskować obligacja jest papierem wartościowym, który zobowiązuje emitenta do spłaty posiadaczowi wyszczególnionej kwoty oraz bieżącego wypłacania, do czasu spłaty długu, określonych odsetek.

2. Funkcje obligacji

Obligacje pełnią szereg funkcji w gospodarce do których zaliczamy:

 • funkcja pożyczkowa, która polega na otrzymaniu kapitału przez emitenta obligacji. Emitent może rozporządzać otrzymanym kapitałem w okresie od emisji do umorzenia obligacji;
 • funkcja płatnicza polegająca na możliwości regulowania zobowiązań przez przeniesienie obligacji przez aktualnego wierzyciela na właściciela;
 • funkcja obiegowa charakteryzuje się tym, że właściciel może przenosić ją na inny podmiot;
 • funkcja lokacyjna mówi o tym, że nabywając obligacje obligatariusz inwestuje wolne środki finansowe.

3. Podstawowe pojęcia związane z obligacją

Ze względu na złożoność charakteru obligacji należy przedstawić kilka pojęć z nią związanych:

 • wartość nominalna – jest to kwota pieniężna wyszczególniona w dokumencie obligacji. Emitent zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty po upływie określonego terminu. Należy dodać, że wartość nominalna jest wyrażana jako 100 lub wielokrotność tej wartości;
 • termin wykupu – jest terminem, po którego upływie emitent jest zobowiązany do wykupienia obligacji. Innymi słowy musi zwrócić zaciągnięty dług;
 • odsetki nazywane również kuponami to kwoty płacone co pewien określony czas posiadaczowi obligacji do momentu jej wykupu. Długość tego okresu nazywana jest okresem odsetkowym i może różnić się w zależności od charakterystyki obligacji.

4. Podział obligacji

Obligacje, podobnie jak akcje możemy podzielić ze względu na sposób przenoszenia praw. Podział ten jest tożsamy z tym, jaki występował w przypadku udziałowych papierów wartościowych:

 • obligacje imienne – właściciel jest wymieniony w dokumencie obligacji;
 • obligacje na okaziciela – za właściciela uznawany jest każdorazowy ich posiadacz.

Należy również dodać, że dużą część wyemitowanych obligacji stanowią obligacje zabezpieczone. Możemy do nich zaliczyć:

 • majątek emitenta, cały lub jego część;
 • gwarancja innego podmiotu;
 • zabezpieczenie innymi papierami wartościowymi.

Bibliografia:

Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress