Kredyt a pożyczka

Chciałbym zająć się tematem dwóch bardzo popularnych produktów, z jakich na potęgę korzystają ludzie w dzisiejszych czasach, a mianowicie kredytu i pożyczki. Często słowa te są przez ludzi stosowane zamiennie co jak się okazuje nie do końca jest prawdą. Chciałbym tutaj również nadmienić, że często osoby zaciągające w niedalekim odstępie czasu kredyt bankowy i pożyczkę nie są w stanie wyodrębnić różnic pomiędzy nimi. Dlatego też postanowiłem zająć się zagadnieniem kredyt a pożyczka. Temat ten ma na celu przybliżyć różnice zachodzące pomiędzy tymi dwoma produktami finansowymi.

Czym jest pożyczka?

Na wstępie wezmę pod lupę pożyczkę. Jak się okazuje pożyczka jest umową regulowaną przez Kodeks Cywilny. Art. 720 § 1. mówi, że przez umowę pożyczki rozumie się “przeniesienie na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.”

Jak można wywnioskować z powyższego, pożyczka niekoniecznie musi przybierać formę pieniężną, choć taka najczęściej jest stosowana w praktyce. Słowo “pożyczka” natomiast najczęściej można spotkać w odniesieniu do instytucji trudzących się udzielaniem tzw. chwilówek. Jest to również tożsame z tym, że nigdzie nie jest zawarte określenie, iż pożyczkę mogą udzielać jedynie banki. Wynika więc, że umowę pożyczki zawrzeć może równie dobrze instytucja pożyczkowa z osobą fizyczną, jak i dwie osoby fizyczne pomiędzy sobą. Sformułowanie to nie wyklucza jednocześnie możliwości udzielania pożyczki przez bank.

Wczytując się dalej w Kodeks Cywilny kolejne paragrafy tegoż artykułu wskazują dodatkowo, że umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być zatwierdzona pismem. Gdy wartość pożyczki przekracza zaś tysiąc złotych wymaga ona zachowania dokumentu umowy pożyczki. Nie oznacza to nic innego, jak konieczność przechowywania umowy pożyczki w bliżej nieokreślonym miejscu (np. w domu). Warto zaznaczyć, że z reguły na umowie pożyczki widnieje termin jej zwrotu, co stanowi informację zarówno dla pożyczkobiorcy (osoby biorącej pożyczkę), jak i pożyczkodawcy (osoby, która udziela pożyczkę), jaka data stanowi swego rodzaju deadline. W przypadku, gdy taki termin nie zostanie ustalony, Kodeks Cywilny mówi o tym, że dłużnik (pożyczkobiorca) jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w terminie sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (czyli pożyczkodawcę).

Kilka słów o kredycie

Drugim produktem jaki chciałem omówić jest kredyt. Nie jest on, jak miało to miejsce w przypadku pożyczki, regulowany przez Kodeks Cywilny. Informacje dotyczące kredytu możemy znaleźć w prawie bankowym. Art. 5 wyraźnie zaznacza czynności bankowe. Jedną z nich jest udzielanie kredytów. Nie jest to informacja do końca jasna, bowiem nie wyklucza obecności innych instytucji finansowych. Art. 69 Prawa Bankowego reguluje jednak pojęcie umowy kredytu. Tak więc “przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

Po przeczytaniu wcześniejszego zdania wyraźnie zauważalne jest kilka różnica pomiędzy kredytem, a pożyczką. Umowa pożyczki mówiła o przeniesieniu na własność pewnej ilości pieniędzy bądź rzeczy, umowa kredytowa zaś wyraźnie informuje o przekazaniu w ręce kredytobiorcy środków pieniężnych. Dodatkową rzeczą jest tu konieczność przeznaczenia tychże pieniędzy na dany, wcześniej określony cel. Przy umowie kredytowej pojawia się jeszcze jedna kwestia, którą są odsetki oraz prowizja. Odsetki w finansach często nazywane są jako koszt kredytu, czyli pieniądze, które dodatkowo trzeba oddać bankowi za to, że udzielił danej osobie kredytu. Bank jest instytucją finansową i jak dobrze wiadomo jedną z rzeczy, na której zarabia pieniądze są odsetki oraz prowizje od kredytów.

Przykładowo, roczny kredyt w wysokości 1000 zł oprocentowany na 5% w skali roku (przy założeniu braku prowizji) będzie obligował kredytobiorcę do zwrotu kwoty 1050 zł. W praktyce jednak oprocentowanie nie jest jedynym kosztem kredytu. Bank pobiera często różnorodne prowizje, które automatycznie podwyższają wysokość końcowej kwoty do spłaty. Wszystkie koszty są natomiast ujęte w RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. W reklamach często jest podawana małym druczkiem na dole ekranu. Oprocentowanie kredytu w wysokości 5% nie oznacza, że do pożyczonej kwoty należy dodać jedynie tę wartość, aby uzyskać końcową kwotę spłaty. Aby uzyskać całkowity koszt kredytu, powinno się uwzględniać wszystkie opłaty, jakie pobiera bank podczas udzielania kredytu.

Dodatkową ciekawostką w tych rozważaniach może być Ustawa o Kredycie Konsumenckim. Ustawa ta określa między innymi zasady i tryb udzielania umów o kredyty konsumenckie. Należy zaznaczyć, że kredyty dzielą się na różne rodzaje (np. kredyt inwestycyjny), ja natomiast chciałem skupić się na jego najpopularniejszej formie, czyli kredycie konsumenckim. Jak można wyczytać z ustawy, kredyt konsumencki charakteryzuje się pewnymi cechami. Jedną z nich jest jego maksymalna wartość pieniężna wynosząca 255 550 zł, bądź też równowartość tej kwoty w innej walucie. Co ciekawe, pomimo pewnych różnic przytoczonych powyżej pomiędzy kredytem, a pożyczką, Ustawa o Kredycie Konsumenckim kwalifikuje umowę pożyczki jako umowę o kredyt konsumencki.

Podsumowanie

Reasumując, pomimo, że pożyczka i kredyt są często stosowane przez ludzi zamiennie, wyraźnie widać, że te dwa wyrazy nie są synonimami. Pożyczka jest umową, jaką zawierają pomiędzy sobą dwie strony nazywane pożyczkobiorcą oraz pożyczkodawcą. Pożyczkodawca obliguje się do przekazania pieniędzy bądź rzeczy we własność pożyczkobiorcy, ten drugi zaś obliguje się oddać je w określonym terminie. Przy pojęciu kredytu natomiast można powiedzieć, że jest on udzielany przez bank na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się jednocześnie do oddania całości kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz prowizjami. Na koniec warto zaznaczyć, że umowę pożyczki reguluje Kodeks Cywilny, umowę kredytu zaś Prawo Bankowe, oraz w przypadku kredytu konsumenckiego Ustawa o Kredycie Konsumenckim.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress