Analiza dochodu i ryzyka

Porównanie neutralnej i negatywnej koncepcji ryzyka

Ryzyko może być traktowane na dwa sposoby. Jako pierwsze podejście uważa się traktowanie ryzyka jako negatywne. Jest to tzw. Koncepcja negatywna, która wynika wprost z definicji słownika języka polskiego. Ryzyko jest interpretowane w tym przypadku jako zagrożenie. Jedynym efektem takiej koncepcji ryzyka może być szkoda lub strata. Druga koncepcja, to koncepcja neutralna, która jest stosowana powszechnie w finansach. Ryzyko, zgodnie z tą koncepcją, może być traktowane zarówno jako zagrożenie, ale też z drugiej strony jako szansa. Rezultatem może być bowiem np. wyższa stopa zwrotu od oczekiwanej. Jest to ryzyko, które zakłada osiągnięcie innego wyniku aniżeli oczekiwany. Wynik ten może być zarówno pozytywny jak i negatywny.

Podstawowe rodzaje ryzyka w inwestycjach

Jak już wcześniej wspomniano ryzyko można traktować jako pojęcie neutralne bądź negatywne. Istnieje jednak szereg rodzajów ryzyka, jakie mogą wpływać na daną inwestycję. Literatura finansowa rozróżnia wiele rodzajów ryzyka, do głównych jednak można zaliczyć:

– ryzyko rynkowe –  to ryzyko, które wynika ze zmian cen na rynkach. Jest ono zauważalne głównie na rynkach finansowych. W skład ryzyka rynkowego wchodzi równie ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursu walutowego, ryzyko cen akcji, czy ryzyko cen towarów.

ryzyko stopy procentowej – jest to ryzyko ściśle związane ze zmianami poziomu stóp procentowych na rynkach finansowych. Dotyczy ono głównie instrumentów finansowych których cena zależy od poziomu stóp procentowych.

ryzyko kursu walutowego – jak wiadomo różne kraje posiadają różne waluty. Często handel między krajami jest obarczony ryzykiem kursu walutowego (nie dotyczy to krajów posiadających wspólną walutę np. strefa Euro). Ryzyko kursu walutowego wynika ze zmian kursu na rynku i tak jak wcześniej wspomniano dotyczy instrumentów wrażliwych na zmiany kursów walutowych.

– ryzyko cen akcji – jest to ryzyko wynikające z możliwości zmian cen akcji. Ryzyko to dotyczy możliwości spadku bądź wzrostu ceny akcji danego przedsiębiorstwa.

ryzyko cen towarów – wynikające ze zmian cen towarów na giełdach.

ryzyko kredytowe – to ryzyko wynikające z możliwości niedotrzymania warunków przez drugą stronę kontraktu.

W zależności od danej literatury finansowej wyróżnia się jeszcze inne rodzaje ryzyka, jednak te podane wyżej stanowią podstawowe źródła, jakie należy identyfikować z ryzykiem.

Koncepcja zmienności i wrażliwości w analizie ryzyka

Koncepcja zmienności mówi o tym, że ryzyko jest tym wyższe im większa jest zmienność stopy zwrotu inwestycji. Wiąże się to głównie z niepewnością co do efektu końcowego inwestycji. Przykładowo dwie akcje mogą charakteryzować się taką samą średnią stopą zwrotu na przestrzeni jakiegoś okresu czasu, nie można jednak powiedzieć o nich, że charakteryzuje je to samo ryzyko. Jedna akcja może charakteryzować się silniejszymi tendencjami do wzrostów, czy spadków, co sugerować będzie o jej większej zmienności, w ogólnym rozrachunku może jednak dawać taką samą średnią stopę zwrotu, co akcja o niższej zmienności.

Koncepcja wrażliwości natomiast oznacza, że ryzyko jest tym wyższe im większa jest wrażliwość stopy zwrotu na działanie czynnika ryzyka. Obie z tych koncepcji znajdują zastosowanie przy określonych miarach ryzyka.

Interpretacja awersji do ryzyka

Awersja do ryzyka jest pojęciem często występującym w finansach. Analiza dochodu i ryzyka często kojarzy się z tym stwierdzeniem. Oznacza ona stosunek danej osoby do ryzyka. Inaczej mówiąc osoba, która wykazuje awersje do ryzyka zwana jest też asekurantem. Można więc stwierdzić, że jeśli kogoś charakteryzuje wysoki stopień awersji do ryzyka, to można o nim powiedzieć, że nie jest skłonny do podejmowania ryzyka.

 

Bibliografia:

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje wyd III zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress